100 Funny Chinese Names Ideas and Suggestions

If you’re looking for Funny Chinese Names, then you’ve come to the right place! In this article, you will find some of the funniest Chinese names. We have put together all types of names so you can enjoy. So, without further ado, let’s get started!

“Happy Reading.”

You may Also Like

Funny Indian Names

Funny Asian Names

Funny Chinese Names

 • Xinniang 
 • Mafu– a groom.
 • Kum Hia Nao
 • Dum Gai
 • Liaobuqi De Shengyin
 • Tai Ni Po Ni
 • Wai Yu So Tan
 • Ai Bang Mai Ni
 • Chin Tu Fat
 • Lei Ying Lo
 • Xinggan Daban
 • Wa Shing Ka
 • Yu Stin Ki Pu
 • So Su Mi
 • Hoo Flung Dung
 • Li Ying Fuc
 • Hu Yu Hai Ding
 • Ho Lee Fock
 • Tai Ni Po Ni
 • Jiaoyu
 • Hung Whell
 • Chu Mi Goo
 • Xiguan zhong
 • Yung Thin Ho
 • Meili de nuhai
 • Shu Man Go
 • Sze Yu Chu Ying
 • Jah Ni Kah Sun
 • No Bai Dam Ting
 • Xi Men
 • Nanhai
 • Miao
 • Wei
 • No Pah King
 • Noh Wei Ding
 • Wai Yu Sing Dum Song
 • Yu So Dum
 • Hia Dei Kum
 • Lei Lo
 • Wah Shing Kah
 • Clan
 • Xing
 • Youqu de xiaohua
 • Tang
 • Feudal Territory
 • Hu Yu Hai Ding
 • Mi Hung Lo
 • Mi Hung Hai
 • Wan Kin
 • Yu Suk Kok
 • Chiew Babit
 • Chin Tu Fat
 • Tai Ni Pu Ni
 • Youqu de guanxi
 • Kum Hia Nao
 • Sum Ting Wong
 • Ooi Tru Men
 • Si Tu
 • Xia Hou
 • Dong Guo
 • Rong
 • Kang
 • Xian
 • Zhi
 • Wai So Dim
 • Likum Long Dik
 • Tai Ni Bei Bi
 • No Tsmo King
 • Guan
 • Chen
 • Gong Yang
 • Gong Sun
 • Shang Guan
 • Wu Mei
 • Bei Ling Hai
 • Hu Flung Dung
 • Wai Yu Kum Noa
 • Wai Hang Mi
 • Ai Bang Mai Ni
 • Chin Tu Fat
 • Wai So Dim
 • How Long Wei Ting
 • Chin Tu Fat
 • Wai Yu Mun Ching
 • No Pah King
 • Lei Ying Lo
 • Wa Shing Ka
 • Yu Stin Ki Pu
 • Chiew Babit
 • Cau Cin Cau
 • Zhenzheng De Biao Zi 
 • Yu Stin Ki Pu
 • Lei YingLu
 • Na Pah King
 • Chin Tu Fat
 • Tai Ni Pu Ni
 •  Kum Hia Nao
 • Sum Ting Wong
 • Ooi Tru Men
 • Shupi Bu Shuohua Dan

 

About the author
Kemal Ali is an experienced content creator with nearly five years in professional writing, serving as the editor and founder of Namesster.com.

Leave a Comment